Szabadidő magazin - JELEN-LÉT Színházi Egyesület
Szabadidő magazin

JELEN-LÉT Színházi Egyesület

2013. január 2. 20:15 |

Tízen a színházművészetért

Bemutatkozott a sajtónak a JELEN-LÉT Színházi Egyesület.

Az alapító  tagok aaz Egyesület célkitűzéseiről, szándékairól szóltak. Elnök Verebes István, két alelnök  Márton András, Balázsovits Lajos,  az elnökségi tagjai: Balikó Tamás, Éless Béla, Konter László, Korcsmáros György, Méhes László, Székhelyi József, Szurdi Miklós.

Arra szövetkeztek, hogy a felhalmozott tudást, szaktekintélyt, a többévtizedes tapasztalatott a színházi szakma érdekében hasznosítsák.

 

Részletek az Alapszabályból:

A JELEN-LÉT Színházi Egyesület a színházi céh szakmai és erkölcsi jobbulásáért, jobbításáért jött létre, ezzel a szándékkal alakult és működését ennek érdekében fejti ki;

 

- Az Egyesület az alapítók tervei szerint a jövőben nyilvános állásfoglalásokkal reflektál a céhet érintő vitatható döntésekre és a társulatok sorsát befolyásoló, szakmánkat megosztó történésekre;

 

- mind e mellett az Egyesület célul tűzte ki a színházművészek társadalmi elismertségének, emberi tartásának és művészi méltóságának visszaszerzését, amit az elmúlt évtizedekben hagytunk odaveszni;

 

- ahhoz, hogy egymásért kiállhassunk, hogy újra kellő megbecsülést vívjunk ki szakmánknak és a szakmát alkotó művészeknek, önvizsgálatra, egyaránt közösségi és egyéni önvizsgálatra, valamint azonos szakma-etikai normák kialakítására van szükség;

 

- felismerve, hogy a társadalmi megbecsülést nem csak követelni kell, de vitathatatlanul méltónak is kell rá lenni, ezért minden vitatható – a szakmán belüli - erkölcsi kérdésben állást fogunk foglalni;

 

- az Egyesület nem „érdek-kijáró”, érdekérvényesítő, még csak nem is érdekvédő szervezet;

 

- az Egyesület színházi kultúránk aktuálpolitikai függetlenségéért, a szakmai szempontok mindenek fölé emeléséért, a legértékesebb hagyományok megőrzéséért, a jövő reményt keltő változásai érdekében kíván tevékenykedni.

 

 Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Egyesület hirdetőtábláján és majdani honlapján való közzététel útján biztosítja.

 

 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az Egyesület működése nyilvános.

 

 Az Egyesület tagja lehet az a természetes és jog személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és két egyesületi tag írásbeli ajánlásával ellátott tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

 

Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal pártoló tagnak vesz fel olyan személyt, aki akár az Egyesület célja szerinti területen, akár azon kívül vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet, az Egyesület céljaival egyetért és megfizeti a havonta esedékes pártoló tagsági díjat.

Fotó:Csillag György

 

Fotósarok